28 Şubat 2015 Cumartesi

Vatanı Sattık Bir Pula

Vatan şairi Namık Kemal'in romanını Hıfzı Topuz kaleme almış. Kitap, Remzi Kitabevi yayını.
Hayatı vatan ve hürriyet aşkıyla sürgünlerde geçen Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'ni kaç kişi ezberinden okuyabilir ki? Bol vampirli kitap okuyan gençlerimize vatan şairi Namık Kemal'i tekrar hatırlattığı için Hıfzı Topuz'a teşekkür ediyorum.
 

HÜRRİYET KASİDESİ

 Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
 Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

 Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
 Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

 Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
 Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

 Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
 Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

 Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
 Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

 Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
 Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

 Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
 Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette

Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten
  
                                                             Namık KEMAL
Çok zevkle okuduğum bir kitaptı. Fedakarlıklar, sürgünde geçen yıllar...Mutlaka okumalısınız.Son olarak Vatan mersiyesinde iki dizeyi buraya almak isterim.
 
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini,
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder